Proč přijet na Worship Festival UNITED do Vsetína?

Požá­dali jsme něko­lik pra­cov­níků s mládeží, aby nám odpověděli na otázku, co se jim na Wor­ship Fes­ti­valu UNITED líbí a proč by tuto akci doporučili. Zde je něko­lik odpovědí, které snad inspirují i vás.

festival United Vsetín

PROČ?

Marie Med­ková, tajem­nice mládeže ČCE

„Jsem vděčná za Wor­ship Fes­ti­val United. Je to příleži­tost pro věřící různých církví. Můžeme se zde vzá­jemně pozná­vat a učit respektu k druhému a jeho způ­sobu zbožnosti. Je to příleži­tost pro naše nevěřící kamarády setkat se s křesťan­skou kul­turou — ať už tou hudební nebo tou životní.”

Vít Zat­loukal, ředi­tel Sekce pro mládež ČBK

„Důležitější než pra­co­vat je spolupra­co­vat, důležitější než věci dělat je dělat je společně, důležitější než žít je žít spolu, důležitější než slyšet je společně naslouchat.” (Giorgina McPake)

Jsem rád, že tato slova víc jak pat­náct let stará, nacházejí naplnění také na fes­ti­valu UNITED. Skrze společné dílo se může lépe ukázat, že propo­jení v Kristu Ježíši může vést k proměně nejen těch, kteří připravují s velkým úsilím tento fes­ti­val, ale i ty, kdo se rozhod­nout při­jet. Že schop­nosti a um nabíd­nuté ostat­ním mohou připravit srdce k důležité proměně: touze po poznání Boha. Vždyť to je naše povolání, aby­chom uka­zo­vali na Ježíše Krista.

Díky již teď všem, kteří neli­tují námahy a sil, a připravují pro­gram, který věřím, že bude kval­itní po pro­fe­sionální stránce, ale také se v něm odrazí lid­ské kval­ity. A ať požehnání Boží provází všechny vaše kroky a odmění ne slávou pozem­skou, ale věč­nou radostí a pokojem. Vám všem, kteří si na fes­ti­val UNITED při­jdete poslech­nout dobrou hudbu, přeji, ať skrze krásu najdete živého Boha.

Jan Jack­anič, vedoucí Odboru mládeže BJB

Moc si vážím všech, kteří se podílejí na přípravě prvního ročníku Wor­ship Fes­ti­valu United. Je to v naší zemi poprvé, kdy se křesťané spo­jili do tak velkého hudeb­ního pro­jektu, aby společně ukázali na Krista. Téma 3P — Kris­tem propo­jeni, proměněni a povolání ukazuje na Toho nejdůležitějšího v našich životech, kterého chceme skrze tento fes­ti­val oslavit.

Osobně se těším na přehlídku českých i zahraničních kapel a přede­vším na soutěž nových tal­entů — věřím tomu, že v našem národě je mnoho kreativních lidí, kteří hledají, jak uplat­nit své obdarování od Pána Boha a taková to akce pro ně může být impulsem v tomto hledání.

Chtěl bych proto všem mladým lidem doporučit účast na tomto fes­ti­valu — ať už jako přímí účast­níci nebo dobro­vol­níci. Jsem přesvědčený o tom, že SPOLEČNĚ dokážeme být lep­ším svědectvím tomuto národu o Boží lásce, která přišla na zem v Ježíši Kristu a že se jeden od druhému můžeme také mno­hému naučit. Uvě­do­muji si, že mezi věřícími je mnoho rozdílů, ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že mohou být právě důvo­dem našeho vzá­jem­ného obo­ha­cení. Proto pod­poruji myšlenku fes­ti­valu UNITED a děkuji za příleži­tost být součástí porad­ního týmu této akce.

Milan Mrázek, Aliance metodis­tké mládeže

Jsem nadšený z jedinečného počinu Wor­ship Fes­ti­val UNITED, kdy si nehra­jeme jen na svém písečku, ale dají se síly dohro­mady pro společné dílo. Mys­lím, že velká akce s dobrými kapelami mladé lidi táhne a tak je možnost zasáh­nout mladou gen­eraci evan­geliem. Věřím tomu, že „Český Campfest” se stane v budoucnu Božím nástro­jem pro probuzení mezi teenagery. Za to se mod­lím a to je můj sen.

Alan Chle­bek, vedoucí odd­ělení mládeže CASD

Měl jsem možnost v loňském roce navštívit Camp Fest na Sloven­sku, kde se setkalo kolem 3000 mladých nadšených křesťanů z různých denom­i­nací, kteří přišli chválit Boha a nechat se Jím inspirovat, povzbu­dit, ale také si užít společen­ství mezi věřícími mladými lidmi. Vní­mal jsem v tom obrovský náboj a do jisté míry mi bylo líto, že reli­giozita v naší repub­lice není tak vysoká, jako tam. Říkal jsem si, že by bylo moc fajn, kdyby takové setkání mohlo probíhat také v ČR.

Musím říci, že jsem velmi rád, že tuto příleži­tost máme nyní i my. Jsem vděčný za orga­ni­za­ční tým, který s odva­hou do tohoto pro­jektu vstoupil, oceňuji snahu zaměřit téma na Krista a 3P a vytvořit tak pros­tor pro inspi­ra­tivní setkání mladých věřících lidí, kteří si na WF UNITED mohou vzít i své přátelé a společně prožít doteky Pána Boha.

Těším se WF UNITED.

Petr Tuček, vedoucí Odboru mládeže CB

Rád bych Vás všechny poz­val na fes­ti­val UNITED. Mys­lím si že svým způ­sobem jde o naprosto jedinečný pro­jekt který v České repub­lice ještě nebyl. Osobně jsem nadšený z toho že tolik křesťanů z různých církví se nad­chlo pro to udělat něco společně pro Boha a mladé lidi v naší zemi.
Vím že celý pro­jekt od prvot­ního nápadu se rodil nele­hce a velký dík patří všem kdo se na přípravě United podílejí desítkami hodin práce. Jsem rád že mohu být součástí porad­ního týmu a vidět trošku „pod pokličku”.

O to lehčeji se mi ale nyní říká: „při­jeďte, bude to stát za to” ! Co konkrétně vás čeká si můžete přečíst na stránkách fes­ti­valu, mys­lím si že nabídka kapel z čech i zahraničí je velmi lákavá a mimo hudbu je řada dalších věcí na které se osobně velmi těším. Co je ale pro mě pod­statné, věřím že United není jen o hudbě či zábavě či nových přá­tel­stvích, ale že bude pro každého z nás místem kde k nám Bůh bude osobně mlu­vit a poznáme ho opět nějakým novým způ­sobem. Věřím že On bude fes­ti­valem oslaven a my budeme Jím propo­jeni, proměněni a povoláni.

Patrik Soukup, pra­cov­ník s mládeží KS

Není moc pro­jektů, kde se křesťané dokáží propo­jit a spolupra­co­vat. Wor­ship Fes­ti­val United takovým je. Akcí, kde se orga­nizá­toři fes­ti­valu příliš nek­oukají na barvy dresů jed­notlivých denom­i­nací a to vidím jako velký přínos této akce. Pro­tože chceme být opravdu UNITED. Těším na hudební vys­toupení zahraničních i českých inter­pretů, divadelní před­stavení, ale i na zají­mavé sem­i­náře a work­shopy. Pokud přemýšlíte, kterou z let­ních akcí zvolit, pak vám určitě United doporučuju a těším se, že se na konci srpna ve Vsetíně potkáme.

zdroj: http://festivalunited.cz/

Vše o programu i další informace hledejte na: festivalunited.cz/


 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více